ETYKA W ATS

Polityka ATS zakłada, że wszelkie kontakty z klientami, dostawcami, konkurentami i współpracownikami będą prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i w pełnej zgodności z duchem i literą obowiązujących praw i przepisów.

Niewłaściwe działania lub nawet pozory niewłaściwego zachowania mogą mieć poważne konsekwencje dla firmy i pracowników zaangażowanych w takie działania.

Przestrzeganie tej polityki przez pracownika jest istotnym wskaźnikiem jego osądu i kompetencji i będzie brane pod uwagę przy ocenie przyszłych zadań i awansów. Brak wrażliwości lub lekceważenie zasad określonych w niniejszej polityce będzie podstawą do podjęcia odpowiednich działań dyscyplinarnych, w tym do zwolnienia z pracy. Żaden pracownik nie może w imieniu ATS angażować się w działania, które naruszają prawo lub są w inny sposób niezgodne z najwyższym poziomem uczciwości i rzetelności.

Polityką ATS jest również tworzenie wolnej i otwartej atmosfery, która pozwala pracownikom i zachęca ich do składania zapytań lub zgłaszania ewentualnych naruszeń etyki biznesowej lub naruszeń prawa, przepisów, zasad lub procedur bez obawy przed represjami lub odwetem za składanie takich zgłoszeń lub zapytań.

KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE  

Kodeks Postępowania Pracowników ATS określa zasady, zgodnie z którymi ATS podtrzymuje swoje zaangażowanie w etyczne praktyki biznesowe. O ile nie określono inaczej, Kodeks ma zastosowanie do wszystkich pracowników, dyrektorów i członków zarządu, a także innych osób działających w imieniu ATS, i będzie rozprowadzany wśród nich.