การติดต่อกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่แข่งและเพื่อนร่วมงานทั้งหมดนั้นดำเนินไปด้วยพฤติกรรมทางจริยธรรมในระดับสูงสุด

จรรยาบรรณ ATTS
นโยบายของ ATS คือการติดต่อกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ คู่แข่งและเพื่อนร่วมงานทั้งหมด จะต้องดำเนินการในระดับสูงสุดของพฤติกรรมด้านจริยธรรมและปฏิบัติตามเจตนารมณ์ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง


กิจกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทและพนักงานที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว


การปฏิบัติตามนโยบายนี้ของพนักงานเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการตัดสินและความสามารถของแต่ละบุคคล และจะถูกนำมาพิจารณาเพื่อประเมินการทำงานและการเลื่อนตำแหน่งในอนาคต หลักการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้จะไม่นำมาพิจารณาหรือใช้ในการลงโทษทางวินัยรวมถึงการเลิกจ้าง ห้ามพนักงานของ ATS มีส่วนร่วมในการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือปฏิบัติตนผิดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและความซื่อสัตย์


นอกจากนี้ ATS ยังมีนโยบายในการส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นอิสระและเปิดกว้างซึ่งเปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานสอบถามในสิ่งที่สงสัยหรือรายงานการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบนโยบายหรือกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องกลัวการแก้แค้น

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของพนักงาน ATS กำหนดหลักการที่ ATS ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณนี้จะถูกนำไปใช้กับและเผยแพร่ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่และสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้อื่นที่ทำหน้าที่ในนามของ ATS