ETIKA SPOLEČNOSTI ATS

Zásady společnosti ATS vyžadují, aby veškerá jednání se zákazníky, dodavateli a spolupracovníky probíhala na nejvyšší úrovni etického chování a byla v souladu s platnými zákony a předpisy.

Nevhodné jednání, dokonce i náznak nevhodného jednání, mohou mít za následek vážné důsledky pro společnost a zaměstnance zapojené do těchto jednání.

Dodržování zásad společnosti zaměstnancem je významným ukazatelem názorů a kompetencí jednotlivce. Nerespektování zásad společnosti povede k disciplinárnímu opatření, které může vyústit až v propuštění zaměstnance. Žádný zaměstnanec nesmí jménem ATS konat činnosti, které porušují jakýkoliv zákon nebo jsou klamavé a nepoctivé.

Cílem společnosti ATS je podporovat svobodnou a otevřenou atmosféru, která dovoluje a podněcuje zaměstnance, aby se nebáli klást dotazy, hovořili o svých problémech a hlásili porušení stanovených zásad, aniž by se obávali postihů.

KODEX OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ

Kodex obchodního chování společnosti ATS stanoví zásady, podle nichž ATS dodržuje svůj závazek k etickým obchodním praktikám.  Není-li uvedeno jinak, Kodex se vztahuje a je distribuován všem zaměstnancům, funkcionářům, jakož i ostatním, kteří jednají jménem společnosti ATS.