ETIKA V ATS

Politikou ATS je, že všetky rokovania so zákazníkmi, dodávateľmi, konkurentmi a spolupracovníkmi sa budú vykonávať na najvyššej úrovni etického správania a v úplnom súlade s duchom a znením platných zákonov a nariadení.

Nesprávne činnosti alebo dokonca objavenie sa nevhodnosti, by mohli mať za následok vážne dôsledky pre spoločnosť a zamestnancov zapojených do takýchto činností.

Dodržiavanie tejto politiky zamestnancom, je významným ukazovateľom úsudku a spôsobilosti jednotlivca a bude sa brať do úvahy pri hodnotení budúcich úloh a propagačných akcií. Necitlivosť voči zásadám uvedeným v tejto politike alebo ich nedodržiavanie budú dôvodom pre primerané disciplinárne konanie vrátane prepustenia. Žiadny zamestnanec sa v mene ATS nezúčastňuje na žiadnom správaní, ktoré porušuje zákony alebo je inak v rozpore s najvyššou úrovňou čestnosti a bezúhonnosti.

Politikou ATS je aj podpora slobodnej a otvorenej atmosféry, ktorá umožňuje a povzbudzuje zamestnancov, aby sa pýtali, alebo aby hlásili možné porušenia etiky alebo porušovanie zákonov, nariadení, zásad alebo postupov, bez toho, aby sa obávali odplaty alebo odvetných opatrení za takéto správy alebo otázky.

KÓDEX OBCHODNÉHO SPRÁVANIA

Obchodný kódex ATS pre zamestnancov stanovuje zásady, podľa ktorých ATS dodržiava svoj záväzok o etických obchodných praktikách. Pokiaľ nie je uvedené inak, kódex sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, úradníkov a členov predstavenstva, ako aj na ostatných, ktorí konajú v mene ATS a bude im distribuovaný.